Den økologiske arbejdsgruppe

 

Hovedside

Oprettelse af en økologisk arbejdsgruppe

Medlemmerne

Den sociale sikringsordning

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den sociale sikringsordning

 

Forslag til Dansk Forfatterforenings generalforsamling d. 21/11 - 98:

Forslaget er offentliggjort i november 1998 nummeret af Forfatteren

1. Vi foreslår, at der i Dansk Forfatterforening nedsættes en permanent, tværfaglig arbejdsgruppe, der skal arbejde for indførelsen af en social sikringsordning for skabende kunstnere. Arbejdsgruppen opløses først, når sikringsordningen er gennemført. Økonomiske ressourcer stilles i passende omfang til rådighed for gruppen. Gruppens arbejde skal foregå på to områder:

a. På kort sigt og indenfor rammerne af den gældende lovgivning ved at man arbejder for at kunstnerisk virksomhed tillades for de 2.239 kunstnere eller flere, der modtager dagpenge og de utalte, der modtager kontanthjælp (den Statistiske undersøgelse af skabende kunstneres indkomstforhold fra 1997 taler om udbetaling af kontanthjælp for 9,6 mio. kr., hvorimod December-95 forslaget til en social sikringsordning for skabende kunstnere taler om en udbetaling på 25 mio. kr. til disse personer), og, såfremt disse står for at skulle tvangsaktiveres, at de får et retskrav på at deres kunstneriske virksomhed tilregnes dem som en professionel kvalifikation.

b. På længere sigt som et gennemgribende reformarbejde ved at man udstikker de legale rammer for en socialsikringsordning ved - evt. i forlængelse af det ganske udmærkede December-95 forslag - at formulere et lovforslag desangående og ikke mindst at udfinde socialsikringsordningens finansieringsgrundlag ved at gennemgå de samlede midler, som fordeles via kulturministeriet til de skabende kunstnere af tips- og lottomidlerne og pengene på finansloven tilsammen, foruden de midler, der udbetales til de skabende kunstnere via dagpenge- og bistandsloven, i den hensigt at modregne de penge, der kan tænkes at komme til udbetaling gennem socialsikringsordningen, i disse puljer.

2. Vi foreslår, at Forfatteren styrkes som forum for fri, åben og seriøs debat ved at bladets mulighed for at optage længere artikler forbedres enten ved at bladet tilføres flere økonomiske ressourcer eller ved at redaktøren og redaktionsudvalget i fællesskab lægger en plan for at forøge sidetallet indenfor den gældende udgiftsramme. Endvidere foreslår vi, at Forfatteren bliver trykt på genbrugspapir.

MOTIVATION:

Ad 1a: Som situationen er nu, indeholder hverken bistandsloven eller dagpengeloven særregler fsva de skabende kunstneres særlige indkomstforhold. Efter bistandslovens paragraf 40 er det en betingelse for at yde løbende kontanthjælp, at den, der søger hjælp, i tilstrækkelig grad har udnyttet sine arbejdsmuligheder. En kontanthjælpsmodtager, der får et rimeligt arbejdstilbud, skal tage imod det og klare sig med arbejdsindtægten. Kunstnerisk virksomhed er ikke tilladt for bistandsmodtageren, jvf. afgørelser fra Den Sociale Ankestyrelse (gengivet i serien Sociale Meddelelser med løbenummeret 0-45-85). Ligeledes dagpengeretten er afhængig af at kunstnerens kunstneriske aktiviteter er ophørt - også selvom aktiviteterne ikke er indtægtsgivende.

Ad 1b: Når det tales om en socialsikringsordning for skabende kunstnere, er det værd at bemærke, at finansieringsgrundlaget allerede er tilstede. 260 mio. kr.. er øremærket til de skabende kunstnere på kulturbudgetterne og 140 mio. udbetales i form af dagpenge og kontanthjælp. Såfremt man i ordningens praktiske foranstaltning drager paralleller fra a-kassernes opbygning, skal der imidlertid til de 400 mio. lægges de ca. 3000 kr. om året, som inddrives fra hvert af de forsikrede medlemmer, uanset om de får udbetalt penge eller ej. Dette beløb vil mindst andrage 10 mio. kr.. Det endelige rådighedsbeløb bliver herefter ca. 410 mio. kr.. De 410 mio. kr. er i ren udbetaling, fordi de i forvejen kommer til udbetaling i andre puljer.

Det bør endvidere understreges, at de 410 mio. kr. er et minimumsbeløb, der ikke indbefatter en del af de mindre puljer på kulturbudgetterne - typisk blandingspuljer - der også er øremærket til de skabende kunstnere. En nærmere granskning af disse vil utvivlsomt bringe flere ressourcer for dagen.
Indtrykket af det store rådighedsbeløb bliver kun forstærket, når man stiller det i forhold til omfanget af den kreds af nydende medlemmer, ordningen vil kunne tænkes at omfatte. Betænkningen fra 1989 om kunstnernes sociale vilkår og December 95-forslaget til en social sikringsordning for skabende kunstnere, der blev fremsat af kunstnernes egne organisationer, satte tallet for denne kreds af personer til ca. 2000. En ordning for 2000 skabende kunstnere vil ud fra en pulje på 410 mio. kr. kunne give hvert enkelt medlem et maksimumbeløb på 17.083 kr. om måneden. Såfremt ordningen omfatter de 3-4000 personer, men dog nærmere 3000 end 4000, som den økologiske arbejdsgruppe ansætter omfanget af den nydende medlemskreds til, vil 3000 medlemmer hver kunne få en maksimumydelse på 11.389 kr. om måneden og 4000 medlemmer hver en maksimumydelse på 8.542 kr. om måneden.

Det kan ikke understreges nok, hvor meget det haster med at få begyndt arbejdet med socialsikringsordningen. Med de varslede stramninger indenfor dagpenge- og bistandslovgivningen, vil de beløb, der udbetales til de skabende kunstnere med hjemmel i de gældende regler - et beløb fuldt på størrelse med udbetalingerne fra biblioteksafgiften ! - gå tabt.


på vegne af den økologiske arbejdsgruppe

Gunnar Brammer og Niels Henrik Hooge

 

 

Den sociale sikringsordning
En social sikringsordning er mulig
Socialsikringsordningens personkreds - hvem og hvor mange ?
Hvad kan man få for 410 mio. kr. ?
Tale ved Dansk Forfatterforenings generalforsamling 21/11 1998
Korrespondance
 

Michael Kors Outlet sport blue 3s sport blue 3s michael kors outlet Louis Vuitton Outlet history of jordan 6s lululemon yoga pants louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet cheap jordans sac louis vuitton Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet foamposites black suede history of jordan 6s kate spade outlet louis vuitton outlet Michael Kors Outlet cheap jordans louis vuitton outlet michael kors outlet sport blue 6s louis vuitton outlet sport blue 3s michael kors outlet louis vuitton outlet lebron 12 sport blue 6s louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet Lebron 11 Louis Vuitton Outlet Nike KD VII michael kors outlet cheap jordans sport blue 6s foamposites for sale